Όροι & Προϋποθέσεις

Άρθρο  1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Ο Εκμισθωτής δια του παρόντος εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στον Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος την χρήση των αυτοκινήτων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του (τα έντυπα, τα έργαλεία, τα εξαρτήματα ήτοι: γρύλο, ρεζέρβα, τρίγωνο, πυροσβεστήρα, κώνο, τρίγωνο, φαρμακείο).Τα ως άνω αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και εξοπλισμού θα αποκαλούνται λόγω συντομίας «το/τα Αυτοκίνητο/α».

Άρθρο  2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, που  αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα.  Κατά την λήξη της ανωτέρω  διάρκειας και στη συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τα Αυτοκίνητα στον Εκμισθωτή. Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι ένα εικοσιτετράωρο ( 1 μέρα ). Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει  30’ λεπτά πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, ο μισθωτής χρεώνεται με μία (1) επι πλεον ημέρα ενοικίασης.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει  γραπτώς  τον Εκμισθωτή 24 ώρες τουλάχιστον πριν την λήξη της μίσθωσης, για να λάβει την σχετική γραπτή έγκριση.   Διαφορετικά υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.

Άρθρο  3: ΜΙΣΘΩΜΑ 1. Το μίσθωμα κάθε Αυτοκινήτου, που ανταποκρίνεται πλήρως προς τη μισθωτική αξία του Αυτοκινήτου και  αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος και είναι σύμφωνο με τον τιμοκατάλογο, του οποίου ο μισθωτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση.

Ολόκληρο το μίσθωμα είναι καταβλητέο από τον Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή κατά την υπογραφή του παρόντος  σε μετρητά ή με πιστωτική  κάρτα. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται να γινει στην πιστωτική του κάρτα οποιαδήποτε χρέωση απορρέει από τους όρους του παρόντος, είτε αυτή αφορά τη μίσθωση, την εγγύηση, είτε πιθανή ζημιά – αποζημίωση – έξτρα παροχή/υπηρεσία.

Στο  μίσθωμα περιλαμβάνεται η βασική ασφάλιση του αυτοκινήτου, ήτοι Αστική ευθύνη προς τρίτους, 24ωρη Οδική βοήθεια, Φροντίδα Ατυχήματος, 100 χιλιόμετρα το 24ωρο, αντικατάσταση του αυτοκινήτου άμεσα με άλλο διαθέσιμο ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού  ή ιδίας κλάσης και κυβισμού , σε περίπτωση βλάβης  η ατυχήματος  έως ότου   αυτό επισκευαστεί.

Για να γίνει κράτηση αυτ/του πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή. Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης μέχρι 2 εβδομάδες πριν από την παράδοση του οχήματος, η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο. Σε περίπτωση ακύρωσης μεταξύ 1ης και 2ης εβδομάδας θα επιστραφεί το 50% της προκαταβολής και  αν η ακύρωση γίνει μια εβδομάδα πριν, τότε η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Άρθρο  4. ΕΓΓΥΗΣΗ:  Ο μισθωτής καταβάλει στον Εκμισθωτή  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση τις παρούσας σύμβασης  το ποσό των 600,00 €, σε περίπτωση που δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα. Το ποσό τις εγγύησης παραμένει στον εκμισθωτή καθόλη την διάρκεια ισχύοντος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται προς τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή κατά τη λήξη της παρούσα σύμβασης και υπό προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει ολοκληρώσει  όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή . Σε άλλη περίπτωση η πιστωτική κάρτα επέχει θέση εγγύησης, μέχρι της παρέλευσης 10ημέρου από της  λήξεως του παρόντος.

Άρθρο  5: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Το  Αυτοκίνητο  παραδόθηκε σήμερα στον Μισθωτή σε άψογη κατάσταση και απαλλαγμένο  από κάθε πραγματικό ή άλλου είδους ελάττωμα. Ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά το Αυτοκίνητο,  το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στον Εκμισθωτή τα Αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έντυπα στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που αναγράφεται στην  εμπρόσθια σελίδα του παρόντος . Καθώς και με την αυτή ποσότητα καύσιμων  που είχε το αυτοκίνητο κατά την παράδοση στον μισθωτή. Τυχόν διαφορά στην ποσότητα καυσίμου, που υπολογίζεται βάσει του σχετικού  δείκτη του ταμπλώ, βαρύνει τον Μισθωτή και καταβάλεται κατα την παράδοση του αυτοκινητου στον Εκμισθωτή.

Αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με λίγοτερη ποσότητα από αυτήν που παρέλαβε, τότε ο Μισθωτής βαρύνεται αναλογικά, ως  τιμή χρέωσης,  με τον λόγο  10 λίτρα/100 Κm, ως και 10 € επιπλέον για το έξτρα κόστος ανεφοδιασμού του αυτ/του.

Επίσης  ο Μισθωτής υποχρεούται  να  ενημερώσει  για τυχόν επιβολή  προστίμων απο παραβάσεις του Κ.Ο.Κ ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση,  υποχρεούται δε να  καταβάλει άμεσα τα σχετικά  πρόστιμα.   Σε κάθε παράλειψη  του μισθωτή  του όρου αυτού και για κάθε τυχόν επιβάρυνση του εκμισθωτή,  για την οποία ευθύνεται ο μισθωτής,  ο εκμισθωτής δικαιούται να παρακρατήσει το ποσό της ζημίας από την πιστωτική κάρτα του μισθωτή που έχει στην κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου,  ο Μισθωτής  υποχρεούται  να καταβάλει το μίσθωμα  που αντιστοιχεί  για τις  μέρες καθυστέρησης  παράδοσης του αυτοκινήτου.

Άρθρο  6: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:  1. Το Αυτοκίνητο  που εκμισθώνεται προς τον Μισθωτή δυνάμει του παρόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον από τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, που πρέπει να εφοδιασμένοι με Ελληνική ή Διεθνή άδεια οδήγησης εν ισχύ και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον,  τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος   και αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης του σκοπού και των δραστηριοτήτων του Μισθωτή. Σε περίπτωση νεαρώτερου οδηγού απαιτείται επασφάλιστρο, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

  1. 2. Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο , να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.λπ. καθώς και να επιδεικνύει  κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει  κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του  Αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο Αυτοκίνητο από τον Μισθωτή, ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.
  2. Τα Αυτοκίνητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται: α) Από οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 23 ετών, β) Για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, γ) για ρυμούλκηση άλλων αυτοκίνητων, δ) Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, ε) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους,

στ) Για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του Αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή τρίτων  ζ) για μεταφορά Εκτός Ελλάδος ή για φόρτωση σε φέρρυ μπόουτ,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή. η) Εάν ο οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης,  θ) Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. ι) Εκτός του πλαισίου των δραστηριοτήτων, σκοπού και εργασιών του Μισθωτή.

Άρθρο  7: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κ.λπ.) ο Μισθωτής και/ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται, ΆΜΕΣΑ,  να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία, β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά, γ) Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων, δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον με τον Εκμισθωτή,  ε) Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) και να αποστείλει αυτό στον Εκμισθωτή, στ) Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική δήλωση (ατυχήματος κ.λπ.).

Άρθρο  8: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το Αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας και δεν έχουν καμία απολύτως αξίωση έναντι του Εκμισθωτή.

Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται εξ ολοκλήρου και οφείλουν να αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημιά δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία έλεγξαν προσεκτικά και τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν, ως Παράρτημα I  και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει:

α) Ζημίες στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου,  εάν αυτό οδηγηθεί  σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους,   ζημιές στα ελαστικά, ζάντες, ή τάσια.

β) Οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και για τις οποίες ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

γ) Ζημίες και φθορές στο εσωτερικό του Αυτοκινήτου.

δ) Ζημιές που  προκλήθηκαν από οδηγό μη δηλωμένο.

ε) Ζημιές στους εξωτερικούς καθρέπτες ή κεραίας.

στ). Ζημιές που προκλήθηκαν εξ αιτίας της παράβασης του όρου   6.3 του παρόντος.

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ούτε έχει ούτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών εκτός της περίπτωσης σωματικής βλάβης ή θανάτου.

Άρθρο 9 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ   ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο Εκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειάς του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα βίας) ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του.  Επίσης ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται στο αυτοκίνητο ή εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοση του.

Άρθρο  10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εκμισθωτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ:  Τα Αυτοκίνητα ανήκουν καθόλη τη διάρκεια της Μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί των Αυτοκινήτων υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί  εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή.

Άρθρο 12: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδουν στον Εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτο επιλογή του είτε να εμμείνει στην παρούσα σύμβαση απαιτώντας την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του είτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του.

Άρθρο 13: ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

Άρθρο 14: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύει η εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των   Αθηνών. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 12. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος.

Άρθρο 15: Fixed Aποζημιώσεις από Αμέλεια/Φθορά/Καταστροφή/Απώλεια: *Κλειδί οχήματος: Auto (απλό 80 €) * Κεραία: 40 €, * Ζάντα: 80 €, * Τάσι ρόδας: 30 €, *Καθρέφτες: 50€, *λερωμένα καθίσματα/ταπετσαρία: 80 €, *ελαστικό αυτ/του: 50€/τεμάχιο.

Άρθρο 16: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

Άρθρο 17: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1.Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται σπό τον εκμισθωτή. Ρητά συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία όταν ο μισθωτής, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, προβεί σε αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τούς όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

  1. Τα Κατοικίδια δεν επιτρέπονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και με την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

3.Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

 

Άρθρο 18: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

1) Κάλυψη προς Τρίτους (ΤPL) THIRD PART LIABILITIES:
Καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της   Kris rent a car  (εκτός του οδηγού του αυτοκινήτου της  Kris rent)  μέχρι το ποσό των €1.220.000 ανά θύμα καθώς και υλικές ζημιές τρίτων, μέχρι το ποσό των €1.220.000 ανά ατύχημα.
Περιλαμβάνεται στην τιμή.

2) Μικτή Κάλυψη  (CDW)  COLLISION DAMAGE WAIVER:

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της  Kris rent a car   από σύγκρουση ή πυρκαγιά, ο  οδηγός ενοικιαστής  είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής, μέχρι του ποσού της αξίας του κεφαλαίου του αυτοκινήτου.  Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, που είναι έως €900  ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον η Kris rent a car   αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.
(οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)
Κόστος
€12,00 ημερησίως  (η  τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
Εάν η CDW δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και η CDW δεν αγοραστεί, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για την συνολική αξία του οχήματος.

3) Κάλυψη για Κλοπή (TPC) THEF PROTECTION COVERAGE:
Καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και μερική απώλεια του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση ολικής απώλειας καλύπτει μέχρι την αξία του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση μερικής απώλειας,  καλύπτονται μόνο πράγματα και εξαρτήματα που αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και δεν του επιτρέπουν την κυκλοφορία του.  (η τιμή  δεν περιλαμβάνει  ΦΠΑ)
Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).
Κόστος
€7 ημερησίως (η τιμή δεν περιλαμβάνει  ΦΠΑ)
Εάν η TPC δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και η TPC δεν αγοραστεί, ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για την συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής.
4) Μηδενική Απαλλαγή  (Super Cover):
Μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημιά, πυρκαγιά και κλοπή του αυτοκινήτου της Kris rent a car. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς, πυρκαγιάς ή μερικής/ολικής κλοπής του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλέσει την οδική βοήθεια που υποδεικνύει η Kris rent a car   για την καταγραφή του συμβάντος και την φωτογράφηση του οχήματος.
Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια  – Ζημιές Θραύσης κρυστάλλων
Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου – Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Kris rent a car  βρισκόταν σε καράβι.
Κόστος
€22 ημερησίως (η  τιμή  δεν περιλαμβάνει  ΦΠΑ)

5) Προσωπική Κάλυψη (PAI) PERSONAL ACCIDENT INSURANCE:
Καλύπτει τον οδηγό  ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι το ποσό των €12.000 για θάνατο, ολική ή μερική ανικανότητα και μέχρι το ποσό των €12.000 για νοσήλια.
Κόστος
€2,5 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.
(η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).

Σημείωση:  Τι σημαίνει «επιπλέον οδηγός»  Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου της   Kris rent a car  , μόνο ο οδηγός είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που και άλλοι οδηγοί πρόκειται να οδηγήσουν το μισθωμένο αυτοκίνητο, τότε πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη της ενοικίασης και να έχουν μαζί τους την άδεια οδήγησης. Η υπηρεσία επιπλέον οδηγού χρεώνεται.

6) Προστασία Θραύσης Κρυστάλλων  (Windscreen Protection)
Καλύπτει την θραύση κρυστάλλων του οχήματος.
Τί δεν καλύπτει;
Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Κόστος
€3 ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.
(η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

7) Aσφάλεια Πυρός:  (FPC) FIRE PROTECTION COVERAGE:
Ασφαλίζεται το όχημα σε περίπτωση αυτανάφλεξης ή κεραυνού.

Ρητά αποκλείεται εμπρησμός ή άλλη τρομοκρατική ενέργεια.

Κόστος

€6  ημερησίως για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων.
(η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
8) Οδική Βοήθεια – Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος :  Περιλαμβάνεται στην τιμή και Παρέχεται μέσω της τηλεφωνικής γραμής   από σταθερό  χωρίς χρέωση 8011125500 και από σταθερό 210 6504046 (EURO SOS).  Επίσης  παρέχεται και Νομική προστασία μέχρι 15.000,00 €.

9) Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια  (ERA) EXTRA ROAD ASSISTANCE:
Σε περίπτωση που κληθεί η Kris rent a car  για να εξυπηρετήσει τον ενοικιαστή, Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ  ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ.
όπως π.χ.

-Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας τα κλειδιά εντός του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματος, πλέον Κόστος αντικατάστασης  σε περίπτωση απώλειας.
– Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος, εφ’ όσον η  Ζημιά  προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια.
– Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας ή και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο, εφ’ όσον η ζημιά στα ελαστικά του αυτοκινήτου  προκλήθηκε από πρόθεση, αμέλεια ή από οδήγηση σε μη επιτρεπόμενη περιοχή, όπως ορίζεται στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, πλέον Κόστος για την αντικατάσταση των ελαστικών.
– Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα, πλέον Κόστος καυσίμου  και κόστος για την υπηρεσία εξυπηρέτησης καυσίμου, σε περίπτωση ανεφοδιασμού.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!